Sfinkspositur
Markus Lantto (SE / NO)
31 August - 09 September

The musicians Sturla Eide (N) and Håvard Sterten (N) were contributing on the opening. They played on Lanttos homemade instruments.

PICTURES FROM THE EXHIBITION
PICTURES FROM THE EXHIBITION (ArtScene Trondheim)

English text below.

Jag hörde talas om en man i Brasilien. Han var präst. Och bodde i Brasilien. Och en dag höll han i hundratals heliumballonger. Naturligtvis var han allt för lätt och ballongerna allt för lyftkraftiga. Somligt kan man bara inte stå emot, och han måste ha hållit ett mycket fast grepp i sina försök att betvinga ett av våra allra lättaste grundämnen. Han gjorde sig en himmelsfärd. Sa jag att han var präst? Och snart kunde han se längre bort än han någonsin kunnat förr, med solen i ögonen och blånande berg där jorden kröker sig och försvinner ur sikte. Med kyrktornets gyllene tupp under sig som gnisslade farväl i den lätta brisen. Och vid det laget var det försent att släppa taget.
Ingen vet vad som hände med honom. Det sista som hördes var en klagande röst om Gud och om den besvärliga situationen. Och kanske om höjdrädsla. Det finns så mycket man kan vara rädd för, här i världen.

Androsfinxen är en mansperson. Han är en hyggelig fyr som sitter och vaktar gravar och tempel ute i ökenlandskap. Gynosfinxen är en kvinna och tycks härstamma från Grekland. Hon kan vara ganska snygg och ha stora bröst. Hon ställer gåtor och släpper dig inte förrän du svarat rätt. Du blir stående med frågorna snurrande i ditt huvud tills köttet faller från dina ben. Det finns även kriosfinxer och hierakosfinxer.
Men tusentals år innan pyramiderna byggdes, hade sfinxerna redan tagit sig gestalt hos byzantinerna. Hur dessa såg ut eller vad de gjorde vet jag inte.
Man vill så gärna tro att man funnit svaret på mänsklighetens gåta så fort man grävt upp ett gammalt kranium någonstans. Men det finns alltid någon benbit som är ännu något äldre någon annanstans. Har ni hört talas om de rödhåriga jättarna i Patagonien? Nej, jag tänkte väl det.

Och tänk den dagen man fäller ett svindlande högt träd inne i en sydamerikans djungel, antagligen för att man vill göra plats för ännu en palmoljeodling, i ett otillgängligt område där ingen människa satt sin fot, förutom de som förr brukade springa omkring nakna där med penisfodral och giftpilar. Och när trädet dundrar i marken så kongler och nåler och fuglereir ryker åt alla håll. Då ska man finna en blanksvart prästsko fastkilad i det som en gång varit trädets högsta gren.

Skogsarbetarna kommer att äta sin matpakke under tystnad.

English text.

"I have heard rumors about a man in Brazil. He was a priest. And lived in Brazil. And one day he found himself holding onto some hundred balloons filled with helium. Naturally, he was no match for the pull of the balloons. There are just certain things one cannot fight, and he must have held on tight in his attempt to restrain one of our lightest elements. He ascended into the clouds. Did I mention that he was priest? And before he knew it - with the sun in his eyes and bluish mountains snaking their way out of sight - he could see farther than he had ever could before. With the church spire below him, as a kind of grinding farewell in the light breeze, he held on, realizing that it was too late to let go. No one knows what happened to him. The last that was heard, was a lament regarding God, and the troublesome situation. And perhaps something about fright of hights. There is so much to be frightened of in this world.

The androsphinx is male. He is a nice guy who sits out in the desert and keeps watch over temples and tombs. The gynosphinx is female, and appears to have a line of origin connecting her to Greece. She can be relatively attractive, with a large bosom. In order to pass her, you have to answer a riddle. You can be left there with questions racing around in your head until the meat comes off your bones. There are even creatures called criosphinxes and hieracosphinxes. But thousands of years before the pyramids were built, the sphinxes had already taken shape among the people of Byzantium. How these looked, or what they did, I do not know. One is very eager to believe that one has solved the mystery of humanity when an old skull is dug up somewhere. But there is always an older piece of bone somewhere else. Have you heard about the redheaded giants and Patagonia? No, I did not think so.

And imagine the day an astonishingly tall tree is chopped down in a south-American jungle, probably to make room for the cultivation of palm oil in a remote area where no one has set foot, as side from those who previously used to the roam around naked with their penis sheaths and poison darts. And when the tree slams into the ground, and cones, needles and bird nests splash every which way, a black-polished priest-shoe will be found stuck in what was once that tree’s top branch.

The forrest workers will eat the food in silence."

for more information:
Markus Lantto (opens in new tab)