Erling Neby Collection featuring Anders Sletvold Moe
29 September - 15 October

PICTURES FROM THE EXHIBITION (photos: Reidun Synnøve Gravelseter)


JEAN DEWASNE, UNTITLED, 1962, Enamel on board, 50 x 82 cm


        Gjennom seks års drift har vi merket oss at det knapt har vært snakk om salg av kunst i forbindelse med RAKE – verken fra vår, kunstnerne eller publikums side. Vi ønsker derfor, med denne utstillingen, å ta en titt inn i det private kunstmarkedet. Ved å gjøre dette ønsker vi å stimulere til samtaler om kjøp og salg av kunst. Med dette følger også en oppfordring til både presse, privatpersoner og institusjoner om å føre diskusjonen videre. En manglende brikke i Trondheim som såkalt kunstby er en økt interesse for kjøp av kunst fra det profesjonelle samtidskunstfeltet.

I dette, som har potensiale for å bli en serie med utstillinger, gjør vi et prosjekt som tar utgangspunkt i Kunstsamleren, og vi valgte å kontakte Erling Neby. Vi valgte å kontakte ham, ikke først og fremst fordi vi har en særlig interesse for konkret, eller konstruktivistisk kunst, men fordi Neby syntes å være en samler med genuin interesse for kunsten han samler på. Ikke som investeringsobjekt, men fordi han virkelig har et ønske, eller et behov, for å leve med nettopp denne kunsten.

Ved vårt første møte med Erling, ble vi invitert til hans kontor på Torshov i Oslo. I et strykjernsbygg midt i et transformert industriområde ligger hovedkvarteret til Neby Hi-fi. Her har han Europas viktigste samling av radioer og hi-fi utstyr fra 50 og 60-tallet. Øverste etasje er fylt til randen med radioer, høytalere, forsterkere, platespillere, møbler og kunst – alt sirlig presentert i en slags 50-talls design-helhet. På møtebordet ble det satt frem reke -og karbonadesmørbrød, og mens praten gikk, og sigarettene dampet, ble det tydelig for oss at vi hadde havnet på riktig sted.

Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene. I Nebys hjem får vi innblikk i hvordan han lever med kunsten. Veggene er fulle av hull etter spiker som har holdt andre arbeider enn dem som er der nå. Han forteller ivrig om sist han fant noe han likte, og hvordan han stadig bytter ut kunsten på veggene for å oppleve mest mulig av samlingen. Erling låner gjerne – og ofte – ut deler av samlingen til utstillinger i inn og utland, for som han sier, det er en glede å få oppleve barna sine i en ny setting. Og han vil gjerne at andre skal få glede av dem også.

Det virker kanskje ikke umiddelbart logisk for et sted som RAKE Visningsrom å vise frem en samling på størrelse med Nebys, men så handler heller ikke prosjektet om å vise frem hele samlingen – fokuset ligger på vårt samarbeid med Neby. Som kunstnerne vi vanligvis jobber med, har også Neby fått frie tøyler, og han viser her en del av samlingen som han tenker passer godt i både den trønderske settingen, men som også representerer samlingen godt. Men i motsetning til kunstnerne som stiller ut, får ikke Erling Neby et honorar i tradisjonell forstand. Her har vi valgt å kjøpe et arbeid av Anders Sletvold Moe, en ung kunstner vi mener står seg godt i samlingen til Erling.

- RAKE
Trygve Ohren og Charlotte Rostad, September 2017

________________________________________________________________


       In the six years that RAKE has been up-and-running, we have noticed that there has barely been any mention of the buying and selling of art – not from the artists, the audience or us. We would therefore, by way of this exhibition, like to have a look at the private art market. By doing so, we hope to create a conversation concerning art collectors and art collection, and the buying and selling of art – topics that rarely come up in Trondheim. With this exhibition as a starting point, we hope that the press, the audience and relevant institutions will rise to the 'challenge' and feel compelled to carry on the conversation. A missing piece in Trondheim as a so-called 'city of art', is an increased interest in buying new art from the contemporary market.

In this exhibition, which has the potential to evolve into a series of exhibitions, the project is centered on The Art Collector, and we chose to contact Erling Neby. We chose him, not first and foremost because we are especially interested in concrete art, or constructivism, but because he seems to be a collector who has a genuine interest in the art he collects. Not as investment objects, but because he wants, or even needs to, live with the art he collects.

For our initial meeting with Erling, we were invited to his office at Torshov, in Oslo. The Neby Hi-fi headquarters is situated in a repurposed industrial area, and this is where he keeps what is deemed Europe’s most distinguished collection of radios and Hi-fi equipment from the 50s and 60s. The top floor is filled to the brim with radios, speakers, amplifiers, record players, furniture and art – all of it presented in a kind 50s design-package. As the meeting progressed, amid sandwiches and cigarette smoke, it became clear to us that Erling was right man for this project.

Nothing is left to chance here. At Neby’s home, we get an insight into how he lives with the art he collects. The walls are full nail holes after an ever-changing variety of works that come and go. Passionately he tells us about the last time ha found a piece he really liked, and how he is constantly alternating what is on show in his private domain, in order to physically live with his collection, to the largest degree possible. Erling is more than happy to lend pieces to exhibitions, both nationally and internationally, and he often does, for, as he says, it is a joy to experience one’s children in new setting. And also: He would like others to enjoy them.

It might not seem perfectly logical for a place like RAKE Visningsrom to show a collection as substantial as Neby’s, but then again: This project is not concerned with showing the entire collection – the focus of this venture is our collaboration with Neby. As is usual when we work with artists, Neby was given free reign to do whatever he wanted, and he is showing a part of his collection that he thinks suits the region well, which at the same time serves as a good representation of the collection as a whole. While the artists we usually work with get a standard artist fee, this is not the case with Erling Neby, instead we decided to gift him a piece by Anders Sletvold Moe, a young artist whose work seems at home in Erling’s collection.

- RAKE
Trygve Ohren og Charlotte Rostad, September 2017

Erling Neby Collection: http://www.ensamling.no/
Anders Sletvold Moe: http://www.anderssletvoldmoe.com/